Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Przeczytaj swój Plan rozwoju zawodowego.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój Plan... jest prawidłowo napisany, zajrzyj do pliku: NAUCZYCIEL MIANOWANY (Załącznik 5/?. )

Zastanawiasz się, wg którego rozporządzenia należy stworzyć Plan ...? Zawsze wg rozporządzenia z 2004 r., ponieważ rozporządzenie z 2007 r. zawiera zmiany do punktów, które nie dotyczą Planu ...

Przykładowy plan rozwoju zawodowego (PDF)

Zagadnienia jakie należało ująć w planie rozwoju zawodowego (PDF)
2. Na podstawie punktów Planu rozwoju zawodowego stwórz Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Punkt po punkcie, korzystając z Planu ..., napisz Sprawozdanie. Pamiętaj, że możesz dopisać wydarzenia, które nie są zawarte w Planie ... Jak sama nazwa na to wskazuje "plan" - planowała(e)ś pracę trzy lata temu. Na pewno przez okres stażu miały miejsce wydarzenia, które warto ująć w sprawozdaniu, a których nie ma w Planie ...

W sprawozdaniu wymieniasz tylko wydarzenia z ostatnich trzech lat (2 lata i 9 miesięcy)!

Podpisz Sprawozdanie na ostatniej stronie.

Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (PDF)

Zagadnienia jakie należy ująć w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego (PDF)
3. Sprawozdanie - oddajesz dyrektorowi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu.

Pamiętaj, żeby na kopii Sprawozdania uzyskać w sekretariacie szkoły pieczęć i datę (wpłynęło).

 
 
 • Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. (Po zapoznaniu się z opinią rady rodziców).
 • Rada rodziców powinna przedstawić opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 


Co dalej?

1. Napisz Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Wniosek należy skierować do Kuratora Oświaty. Poszukaj w Internecie wojewódzkiego kuratorium, tam znajdziesz imię i nazwisko Kuratora Oświaty.

Wniosek wydrukuj w dwóch egzemplarzach. (Pamiętaj o podpisaniu go).

Wniosek (2 egzemplarze) włóż do folii. Następnie umieść na początku segregatora z dokumentami.

Na złożenie wniosku masz trzy lata od dnia otrzymania pozytywnej opinii dorobku zawodowego.

Wniosek (PDF)


Dokumentacja dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

1. "dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie";
Czyli:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,

Należy w sekretariacie podbić "za zgodność z oryginałem" i uzyskać na kserokopiach pieczęć i podpis dyrektora.

Umieść je w teczce 1.

Teczka 1 (PDF)
2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.?

Stworzeniem tego dokumentu zajmuje się dyrektor. Odbierz dokument od dyrektora.

Umieść w teczce nr 1.

Teczka 1 (PDF)
3. Teraz przystępujesz do praco i czasochłonnej czynności. Zapoznaj się z poniższymi punktami.
§8 ust. 2: 1. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Opis i analizę umieść w teczce 2.

Teczka 2: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 2: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
  2. wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Opis i analizę umieść w teczce 3.

Teczka 3: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 3: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
  3. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Opis i analizę umieść w teczce 4.

Z punktu czwartego należy wybrać trzy podpunkty. Proponuję Ci wybrać cztery, na wszelki wypadek, gdyby któryś z punktów nie spełniał wymogów komisji.

Teczka 4: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 4: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
  4. realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
 1. opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

  Opis i analizę umieść w teczce.

Teczka 5: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 5: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
 
 • wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, pod-ręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

  Opis i analizę umieść w teczce.

Teczka 6: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 6: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
 
 • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

  Opis i analizę umieść w teczce.

Teczka 7: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 7: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
 
 • uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
  (dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.)

  Opis i analizę umieść w teczce.

Teczka 8: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)
 
 • wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, in-stytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

  Opis i analizę umieść w teczce.

Teczka 9: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 9: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
 
 • uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

  Opis i analizę umieść w teczce.

Teczka 10: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 10: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)
  5. umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów eduka-cyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W punkcie piątym opisz najlepiej dwa przypadki.

Opis i analizę umieść w teczce.

Teczka 11: Zagadnienia jakie należy opisać w teczce (PDF)

Teczka 11: Przykładowy opis i analiza punktu (PDF)


I gotowe!

Zawożąc dokumenty do kuratorium, jeden wniosek z pieczęcią WPŁYNĘŁO... zostawiasz w dokumentach, natomiast drugi wniosek (również z pieczęcią WPŁYNĘŁO...) zabierasz ze sobą.